Školní vzdělávací a výchovný plán DD a ŠJ Sedloňov


 (dále jen "PLÁN VÝCHOVNÉ ČINNOSTI")

 

vypracovala vedoucí vychovatelka Irena Kovářová


 


PLÁN VÝCHOVNÉ ČINNOSTI  DD A ŠJ SEDLOŇOV NA ROK 2019


 


 

      
 - je rámcovým metodickým materiálem
    pro vychovatele DD a ŠJ Sedloňov   

       
 - vychovatelům slouží
   k poskytnutí a vytyčení základních výchovně-vzdělávacích
   standardů pro Program rozvoje osobnosti, nebo Individuálního výchovného plánu

 - jsou povinni se jím řídit a do
    svých výchovných týdenních plánů s předstihem zapracovávat

S: 2.16
Základním
předpokladem k sestavení kvalitního výchovného plánu je hodnocení
podmínek pro činnost dětského domova. K tomu můžeme použít metodu, která
zahrnuje hodnocení jak vnitřních, tak i vnějších podmínek.

SWOT:           S=STRENGHTS (přednosti, silné stránky)

                      W= WEAKNESSES (nedostatky, slabé stránky)

                      O= OPPORTUNITIES (příležitosti)

                      T= THREATS (rizika)

Vnitřní a vnější podmínky:

Přednosti     

- kvalitní tým pedagogů

- vzájemné citové vazby mezi dětmi a vychovateli

- schopnost a ochota týmu vychovatelů
  k tvořivosti

- dobré materiální vybavení (dílna, tělocvična, hřiště,...)

- vybudovaná prestiž DD a ŠJ

- vstřícnost vedení - úměrné finančním možnostem

Nedostatky  - málo motivující finanční ohodnocení vychovatelů při práci nad rámec jejich povinností            

 (výjezdní aktivity)      

- nerespektování specifiky zařízení

- nedostatek prostor

- formalismus, stereotypní činnost, nechuť ke změnám (občas se vyskytující)

- problém sociální skladby dětí

Příležitosti - uplatňování a zúročení dobrých tradic DD

- vytváření atraktivních nabídek volnočasových aktivit
  v systému uspořádání DD

- využívání grantů

- spolupráce s širší veřejností

- prezentace výsledků práce

- sponzoring a charita

Rizika - snižování stavu dětí

- špatná dostupnost zařízení

- nedostatek finančních prostředků na činnosti

- nekázeň, agresivita a násilí

Rámcový vzdělávací plán rozpracovává a detailně řeší:

- konkrétní vzdělávací cíle

- formy a obsah

- časový plán

- materiální podmínky

- personální podmínky

- ekonomické podmínky

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

- podmínky pro činnost žáků se specifickými vzdělávacími potřebami


Základní cíle výchovně vzdělávací práce

1)rozvoj osobnosti člověka (klienta), rozvíjení jeho poznávacích a sociálních
způsobilostí, mravních a duchovních hodnot pro osobní a občanský život, výkon
povolání nebo pracovních činností - získávání informací a edukace
v průběhu celého života - zařízení určí
pedagogického pracovníka pro každé dítě a
písemně stanoví jeho roli ve vztahu k naplňování potřeb dítěte - viz.
Pokyn vedoucí vychovatelky ze dne 3.4. 2002, Č.J. 105/4/2002

2)získání všeobecného vzdělání, následně všeobecného a odborného vzdělání
(s motivací k celoživotnímu rozvoji klienta)

3)pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních
lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální
soudržnost (úspěšné socializace klienta)

4)pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti

5)utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické,
národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého

6)poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a
osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu
pro soužití v národním a mezinárodním měřítku (multikulturní výchova)

7)získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně
vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně
zdraví (environmentální přístup)

8)subjektivní cíl pro dětský domov - vychovávat k smysluplnému
využívání volného času a vybavovat děti dostatkem námětů pro jeho naplňování.
Zároveň jim vštěpovat pracovní návyk a učit je sebeobslužným dovednostem.
Připravit děti pro řádný samostatný život.

S: 2.17, 2.18, 2.19, 2.28,


Vyústění vzdělávací práce - klíčové kompetence

(metodicky vychází z RVP)

1)Kompetence k učení (edukační)

Dítě se učí s chutí, dokončuje započaté práce, využívá vhodné způsoby učení, umí
kriticky zhodnotit své výkony, učí se vědomě, klade si otázky a hledá na
ně odpovědi, všímá si souvislostí mezi jevy, pozoruje, experimentuje, dokáže
získávat vědomosti z různých pramenů a zdrojů, získané poznatky uplatňuje
v praktických situacích a v dalším učení

2)Kompetence k řešení problémů

Dítě si všímá dění i problémů, které je motivují k řešení podobných problémů a situací, učí se
problémy pochopit, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách,
promýšlet a plánovat řešení problémů, při řešení situací nacházet shodné,
podobné a odlišné znaky, hledat různé způsoby řešení problémů, ověřuje
prakticky správné řešení problémů, chápe, že vyhýbání se problémům nevede
k cíli, rozlišuje správná a chybná řešení, spontánně přichází s novým
řešením, je kreativní, dovede se přizpůsobit změnám - je flexibilní, svá
rozhodnutí se učí obhájit a uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí, je iniciativní
a podnikavý. Dokončuje započaté činnosti a v případě obtíží je při jejich
překonávání houževnatý.

3)Kompetence komunikativní

Dítě ovládá řeč i mimoslovní komunikaci, myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi vyjadřuje
vhodně formulovanými větami, dokáže vyjádřit vlastní názor, komunikuje bez
ostychu s vrstevníky i dospělými, dokáže promluvit na veřejnosti, účinně
se zapojuje do diskusí; dokáže řešit konflikty, vyjadřovat své kladné pocity ve
vztahu k sobě i okolnímu prostředí řečí, gestem i dalšími prostředky. Umí
se vyjádřit i písemnou formou. Nezapomíná, že ke správné komunikaci patří
naslouchání druhým. Využívá informační a komunikační prostředky, z předkládaných
informací si vhodně vybírá. Komunikuje kultivovaně.

4)Kompetence sociální a interpersonální

Dítě se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaluje rizika svých idejí,
k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, samostatně rozhoduje o svých
činnostech a uvědomuje si svá práva a zároveň odpovědnost (důsledky), projevuje
citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, podílí se na
vytváření příjemné atmosféry v týmu, ve skupině spolupracuje, dokáže se
prosadit i podřídit - přijmout kompromis; respektuje dohodnutá pravidla, je
schopno respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi, je
solidární. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém - ovládá a řídí své
jednání a chování tak, aby dosáhlo pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

5)Kompetence občanské

Uvědomuje si svá práva a práva druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim
bránit, chová se zodpovědně, dbá na zdraví své i druhých, chová se odpovědně
i s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské).
Respektuje a posiluje sociální a kulturní prostředí (formováno tradičními,
aktuálními i očekávanými hodnotami národa, etnika a sociální nebo profesní
skupiny). Chápe, že rozvoj a udržení těchto hodnot, jejichž význam se
z pohledu jedince i generací může měnit, je podmíněn i ekonomickou situací
a posilován či oslabován jedinci, kteří tyto hodnoty zpětně ovlivňují (přesah).
Váží si tradice a kulturního dědictví, které chrání, projevuje pozitivní postoj
k uměleckým dílům a podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí.

6)Kompetence volnočasové

Dítě umí účelně trávit volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití, umí
si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic, rozvíjí své zájmy
v organizovaných i individuálních činnostech, rozvíjí schopnost aktivního
trávení volného času jako kompenzaci stresových situací (nebo jednostranné
zátěže, např. ze školního vyučování), umí odmítnout nevhodné nabídky pro
trávení volného času.

Pedagogická práce není sociální služba - tedy "hlídání" dětí a zajištění jejich bezpečnosti - ale
především smysluplné rozvíjení zájmů a přirozeného nadání dětí.

Motivační systém výchovně-vzdělávacího procesu je transparentní pro děti a zaměstnance,
respektuje cíle, zásady a principy péče a práva všech zúčastněných osob.

S: 2.20

ZÁKLADNÍ A ROZVOJOVÉ STANDARDY KVALITY PÉČE:

Standardy /dále jen S/ jsou členěny do pěti tematických oblastí,
shrnující záměr S a konkrétní kritéria kvality. Znění S je uvedeno v metodickém
pokynu ze dne 27.3. 2015 pod č.j. MSMT-5808/2015

 

Základní S vyplývají z platných právních předpisů, vztahující se ke
kvalitě péče a mají přímou vazbu na výchovu a vzdělání.

 

 

1)     
Péče je realizována v souladu s nejlepším zájmem dítěte, s ohledem na jeho věk,
rozumové schopnosti, duševní a tělesný zdravotní stav a rodinný kontext.

2)    
Péče je realizována v souladu s individuálními potřebami
dítěte.

3)    
Péče směřuje k rozvoji samostatnosti, aktivní účasti ve
společnosti, k posilování důvěry, identity dítěte a k rozvoji
tělesných, duševních, citových a sociálních dovedností dítěte.

4)    
Péče je v souladu s principem rovného přístupu k dětem
bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, jazyk, víru, náboženství, politické nebo
jiné přesvědčení, národnostní, etnický nebo sociální původ, společenské
postavení, zdravotní stav, sexuální orientaci atd.

5)    
Péče zajišťuje naplňování práv dětí.

6)    
Péče vychází z aktuálních odborných poznatků.

7)    
Zařízením deklarované postupy jsou naplňovány v praxi.

 

Rozvojové S mají za cíl stanovit směr vývoje a rozvíjet kvalitu
poskytované péče.

 

Děti vědí, jak o ně bude v zařízení pečováno, s kým jej budou
sdílet, kdo se o ně bude starat a co se od nich očekává. Zařízení má zpracované
informace o své činnosti, jsou dostupné dětem, osobám odpovědným za výchovu a
dalším příslušným subjektům. Děti vědí, co mají dělat v případě, když se
cítí nespokojené. Existují mechanismy vedoucí k prevenci a nápravě
porušení práv a povinností, o kterých jsou informovány děti, osoby odpovědné za
výchovu i zaměstnanci.

S. 1.5, 1.6,

 

 

Výchovné a vzdělávací činnosti

vychází z Opaschowského základních cílů volného času:

rekreace - aktivní trávení volného času - fyzická činnost

kompenzace - odstranění zklamání, vynahrazení stresů,...

edukace - viz kompetence k učení v širším slova smyslu

kontemplace - hledání smyslu života, cest, přesah

komunikace - komunikační kompetence

participace - spolupráce na organizaci a vedení aktivit

integrace - stabilizace rodiny, interpersonálních vztahů...

enkulturace - zkulturňování osobnosti, osvojování kultury, kreativita v rozličných způsobech

1) Odpočinková činnost     

- fyzicky a psychicky nenáročná

2) Rekreační činnost        

- zaměřená zpravidla na pohybové aktivity, slouží
  jako kompenzace nedostatku pohybu ve škole, smyslem je odstranění
  únavy a obnova sil

3) Zájmová činnost            

- rozvíjí a kultivuje zájmy dětí, je významnou částí výchovy ve volném čase; s výjimkou
  edukace (v našem případě přípravě na vyučování) je pravděpodobně zásadní
nabídkou pro volný čas a rozvoj našich dětí

a) Společenská činnost

společensko-vědní činnost, reprezentace dětí mimo domov (vystupování při besídkách,
charitativních akcích, spolupráce s redakcemi dětských časopisů,
spolupráce se sponzory apod.), rozvíjení finanční gramotnosti, podpora vědomí
tradic (např. heraldický, cyklistický a turistický kroužek), účast
při rozvojových kurzech (např. Don Bosco), aktivita při činnosti
dětské samosprávy

pořádání Společenského večera pro veřejnost a sponzory za účasti dětí - charitativní
akce spojena s prodejem výrobků

pravidelné novoroční setkání dětí s vedením domova a pedagogickými pracovníky

veřejná charitativní sbírka Tesco Hradec Králové - seznámení veřejností se zařízením, jeho polohou,
obsahem činností, cílem a prodejem výrobků

b) Tělesná činnost

turistická činnost, vodáctví, cyklistika, zimní sporty, využití
tělocvičny, fit-parku apod.

c) Pracovní činnost

sebeobslužná činnost
(úklid, vaření, praní prádla, péče o zahradu a okolí DD), veřejně prospěšná činnost,
spolupráce při společných akcích v obci, v Sokolu, výroba
prodejních předmětů (jako dary, pro trhy)

d) Estetická činnost

výtvarná činnost
(malování, kreslení, keramika), hudební činnost (využití hudebních nástrojů,
jež jsou k dispozici; návštěva koncertů), literární a dramatická činnost

e) Zdravověda

poskytnutí 1.pomoci, ošetření, úrazy, krvácení, zdravotní prevence

              Zařízení má určené osoby pro zdravotní péči a spolupracuje se zdravotním zařízením,  psychologem.           

S: 2.33,
2.34, 

4) Přírodovědná činnost

- rybářství, včelařství, vodáctví, zájem o kulturní a kultivované prostředí

  (např. pozemky DD, okolí)

 

5) Dopravní činnost

- bezpečnost

 

6) Příprava na vyučování

- okruh činností spojených s plněním studijních
  povinností, opakování, upevňování a prohlubování vědomostí a dovednosti,
  motivace

- podpora a podněcování dětí k získání co
  nejvyššího vzdělání i duplicitně - dvojí výuční list, více závěrečných
  vysvědčení a osvědčení (týkající se dětí starších 18 let)

- dítě je podporováno v aktivním a
  svobodném výběru školy a své budoucí kariéry

S: 2.30,

7) Primární prevence patologických jevů

Základní dokument - Metodický pokyn k primární prevenci sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.: 20
006/2007-51. Dalším zásadním dokumentem jsou tzv. "Zásady a pravidla
prevence sociálně-patologických jevů v rámci DD Sedloňov", jež
z Metodického pokynu vycházejí. (Metodický pokyn na webových stránkách
MŠMT, Zásady k nahlédnutí z vnitřní strany dvířek lékárny).

             S: 2.13

8) Vedení a příprava dětí na samostatný život

- startovací byty -
  samostatné bydlení, v současné době pronájem bytu v Hradci Králové

  seznámení se s úřady a s
  jejich činností, bydlení - Domy na půl cesty, zajištění
  pro děti ubytování, sociálních dávek, financí, jednání s úřady,  podpora v nezaměstnanosti, další
  spolupráce - návštěvy, poradenství, případná možná výpomoc,.. děti jsou na odchod
  ze zařízení připravovány, udržení vztahů je prioritou zařízení

       S: 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39
1) Odpočinková (relaxační) činnost - celoročně

Činnosti velmi klidné, pohybově i psychicky nenáročné.

K odpočinku slouží klid na lůžku, koberci, křesle, spánek, relaxační cvičení, klidné hry (stolní,
společenské), četba individuální i společná, poslech hudby, sledování pohádek,
filmů na přání...

Volně lze plánování relaxační činnosti rozdělit do čtyř skupin (volně dle Opaschowského):

a) nabídky volnočasových aktivit

b) nácvik specifických vzorců chování týkajících se volného času

c) péče o mezilidskou komunikaci

d) orientace ve volnočasových nabídkách a uschopnění k výběru

2) Rekreační činnost - celoročně

 

Rekreační činnosti mají charakter vydatné pohybové aktivity, zpravidla (lze-li) na zdravém vzduchu
v exteriéru či interiéru.

Formy a obsah činnosti: vychovatel hodnotí podmínky výchovy, respektuje
věkové skupiny, v rámci rekreace by měly děti mít denně příležitost
k činnostem podle vlastního přání. Je vhodné dodržet poměr mezi spontánní
a organizovanou rekreační činností, zařízení preferuje,
aby děti využívaly veřejně dostupných služeb mimo zařízení

Patří sem: tělovýchovné chvilky, uvolňovací cviky, pohybové hry na hřišti,
v parku, vycházky tělovýchovné, přírodovědné,...

Přihlíží se k přáním dětí, umožňuje se jim aktivní podíl na plánování.

S: 2.24, 2.25

3) Zájmová činnost - celoročně

Cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojení a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností.
Mají zásadní vliv na rozvoj osobnosti a správnou společenskou  orientaci.

Rozvoj různých stránek osobnosti dítěte ovlivňuje celá řada procesů a dochází ke vzniku
nových - nezbytné reflektovat individuality.     Biologický rozvoj - rozvoj tělesných sil, kvalit a uspokojování biologických
     potřeb      


       Psychický a sociální rozvoj - intelektový, citový, společenský a volní rozvoj


     Intelektový rozvoj - proces rozvoje kladných vlastností, vnímání, představivosti, myšlení,
     řeči, paměti a pozornosti, rozvoj myšlenkových postupů, vytváření pojmů, úsudků,
     srovnávání, rozvíjení schopností, nadání, talentu

     Citový rozvoj - proces rozvoje citů, pěstování radosti z poznání, kladného vztahu
     k přírodě, výtvorům lidské práce, rozvíjení kulturních potřeb, zájmů,
     zálib, kladných vlastností a potlačování záporných projevů

     Volní rozvoj - proces formování vzorů, ideálů, životních plánů, rozvoj kladných
     mezilidských vztahů, pozitivní řešení situací, střetů a konfliktů, utváření
     sebeuvědomění, sebehodnocení a schopnosti kritiky, podpora vnitřní motivace a
     sebereflexe

Procesy se uskutečňují v nerozlučné jednotě a jako součást procesů rozvoje tělesné, pracovní a estetické výchovy.

Úkolem zájmové činnosti je utvářet všestranně a harmonicky rozvinutou tvůrčí osobnost.

a) Společenská činnost

   
přivítat děti v zařízení (rozhovorem), seznámit nové děti s kolektivem, zařadit je do příslušných rodinných
skupin - podle věku, schopností, rodinných vazeb - I., II., III., IV., V.

   
přijetí, pobyt i odchod dítěte se zařízení je realizován s respektem k potřebám dítěte a jeho zájmům,
je mu poskytována individuální podpora pro jeho komplexní rozvoj, uskutečňování vzdělávacích a výchovných cílů a pro přípravu na samostatný život

    
vyhradit dítěti lůžko, skříňku na oděv, prádlo, obuv, dítě má možnost si do zařízení přinést své oblíbené předměty a věci denní potřeby, uchovávat
fotografie ze života dítěte, předmětů symbolizujících vzpomínky

   
seznámit děti s režimem domova a zavedenými požadavky

   
zařízení aktivně předchází vzniku předsudků a jejich negativních dopadů na děti ze strany okolí zařízení

    
být důsledný v plnění povinností, požadovat pořádek, neustále kontrolovat.

   
zařízení podporuje společné umístění sourozenců

    
upevňovat hygienické návyky - ranní a večerní hygiena, mytí rukou přes den, úprava oděvů, vlasů, správné stolování; věnovat
zvýšenou péči - čistota oblečení, hygiena těla; pravidelné prohlížení vlasů

    
pěstovat osobní vztahy mezi dětmi i dospělými, k dospělým

     
učit a vyžadovat zdravení, správné oslovení, požádání a poděkování

      
řešit konflikty, být spravedlivý, ohleduplný, slušný

      
zamezit konfliktům

      
zamezit hrubostem, agresivitě, neslušnému vyjadřování

     
učit děti omluvit se, odpustit si, nedělat naschvály

     
potlačovat sobeckost, nepřátelství

     
netolerovat /zamezit/ šikanování

     
pomoci mladším a slabším

   
učit děti zacházet se společným majetkem, šetřit jej a nepoškozovat,

   
dítě má v rámci rodinné skupiny prostor, kde si může uchovávat své osobní věci uzamčené a má k nim volný
přístup

    
seznámit děti s okolím Sedloňova - chráněná krajinná oblast Orlické hory (environmentální rozměr - příroda, její krása,
význam a ochrana - ekologie, sběr plodů, krmení zvěře v zimním období)

    
účast dětí při sportovních akcích, kulturních vystoupeních a besedách s umělci, soutěžích pořádaných v rámci akcí
náhradní výchovy, návštěvy výstav, zámků, kulturních vystoupeních, zábavných pořadů, aktivita v rámci spolupráce s dalšími ústavy, činnost
v redakčních radách apod.

    
vysvětlovat pojmy v oblasti sexuální výchovy, výchovy rodinné, pomoci si vybrat zaměstnání (povolání), mezilidské vztahy -
pomáhat si, ohleduplnost, přátelství, zdravého životního stylu a prevence rizikových a patologických jevů

   
vysvětlovat přírodní jevy, zvyky a tradice, náboženství, normy

            S: 2.1,2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.11,2.15, 2.23,2.26  

Společensko - vědní činnost:  jsou charakteristické zájmem o historické a současné objekty, kulturní podniky, významné osobnosti, oslavy výročí,
dodržování tradic, jazyky, individuální sběratelství...

Významná výročí k připomenutí:

 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu

28.3. Pondělí velikonoční

1. 5.  Svátek práce

8. 5.  Den vítězství 

12. 5. Den matek

1. 6.  Den dětí

5. 7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. 7. Den upálení mistra Jana Husa (1415)

28. 9. sv. Václav - Den české státnosti

28. 10. Den vzniku samostatného československého státu (1918)

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii

24. - 26. 12. Štědrý den a svátky vánoční


pravidelný kontakt s rodinou - psaní a kreslení dopisů, návštěvy, pobyty v původních, nových či spřátelených
rodinách

 
spolupráce a ambulantní péče s rodinou - vedoucí vychovatelka se sociální pracovnicí - návštěvy rodin, poskytnutí
spolupráce, rodinné terapie, pomoci v domácnosti, společné řešení problémů,.....

 
podpora zdravých vztahů

         
v rámci zařízení (vztahy děti x děti, děti x dospělí, profesní vztahy)

         
mimo zařízení (přátelství vrstevnické, partnerské,...), účast na vrstevnických a tematických akcích 

        
informovanost a aktivní účast při takové činnosti (spolupráce s časopisem Zámeček, publikování v regionálních mediích...)

 
spolupráce s dalšími subjekty (praktikující - studující - z odborných škol, partneři, sponzoři,...)

 
vyhledávání vhodných pěstounských a hostitelských rodin

       S: 2.14,

Finanční gramotnost

 
průběžná informovanost a podpora při běžné vychovatelské činnosti

 
proškolení dětí

 
mimořádné intervence při akutní potřebě

 
učit děti hospodařit s finančními prostředky, podílet se na výdajích - racionální rozpočtování

Kroužek heraldiky (vlastivědná činnost)

 
učí děti novým poznatkům o historii, zároveň prohlubuje vědomosti a poznávání neznámých míst


poznávání historie i současnosti

 
kooperace při plánování a dokumentaci činnosti (fotodokumentace, nástěnky, kronika, návštěvy muzeí, zámků...)

 
výjezdy - data návštěv a pobytů dle plánu

b) Tělesná činnost

Cíl tělesné činnosti:

- zdravotní

- vzdělávací

- výchovný

cíl: zdravý tělesný a duševní rozvoj jedince, rozvoj tělesných a pohybových schopností (obratnost, rychlost, hbitost,
vytrvalost, postřeh, ladnost, odvaha, samostatnost aj.).

Využití počasí a prostředí k pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu, k otužování organismu. Využití sauny k otužování.


Cvičení

 
ranní cvičení při otevřeném okně - otužování, cviky pro správné držení těla

 
gymnastika - nácvik pohotových změn postojů a poloh, rovnováhy, rozvíjet obratnost, rychlost, dynamickou sílu, pohotovost

 
cvičení na nářadí - žíněnka, kruhy, koza, lavička, ribstol, kladina - zařazení cviků podle individuálních věkových zvláštností dětí, dbát na bezpečnost a kázeň

 
hudebně - pohybová výchova - naučit děti koordinovaným pohybům v souladu s hudbou  - dodržování rytmu, vyjádření hudby pohybem - nácvik tanečků, krátkých vystoupení na rytmus moderní hudby


pořadová cvičení - reakce na povely - cvičný požární poplach

možnost využití obecní tělocvičny a vlastního fit-parku

Atletika         

 
chůze - naučit děti chodit lehce, správné držení těla, chodit přiměřeně každému terénu


běh - nejvydatnější pohyb. činnost - vést děti k rychlému, technicky správnému běhu

 
skok - skok do výšky, skok do dálky, naučit děti energickému rozběhu, odrazu a měkkému doskoku

 

úkol: naučit děti zdolávat překážky, překonávat strach z nezvyklých poloh, podporovat tělesný vývoj, rozvíjet odvahu, houževnatost, bojovnost, chuť
zvítězit, soutěživost. Účast dětí na sportovních hrách.

Kolektivní hry


seznámit děti se základními pravidly kolektivních her - kopaná, nohejbal, vybíjená, košíková, házená, líný tenis, stolní tenis,
vodácké sporty

 
účast dětí na sportovních soutěžích

 
naučit děti dodržování pravidel a sportovnímu jednání

Vycházky     

- se sportovním zaměřením

- turistické, vlastivědné

obsah: využití přírodních terénních překážek, přelézání, podlézání, plížení, hod na cíl, přeskoky přes potok, šplh, hry, zdravověda, branné prvky - střelba
ze vzduchovky aj.

Účast na akcích
pořádaných dalšími subjekty (Sedloňovský běh, Pašeráckou stezkou, Cikánské toulky,...)

           

Výcvik na lyžích, využití zimních sportů

 
sáňkování, bobování, klouzání, bruslení, lyžování, snowboarding

hry na sněhu a se sněhem

stavění sněhuláků, iglú, různých pevností, postav zvířat, koulování

kreslení na sněhu

zimní turistika - pěší i na běžkách

zajištění výstroje

 
využití lyžařského vleku (Sedloňov, Deštné) ke sportovnímu využití dětí v jízdě na lyžích, slalom, sjezd,...

Plavecký výcvik       

                      - letní období:   koupaliště Bystré, koupaliště Dobruška

                      - zimní období: krytý bazén Dobruška


základy plavání, otužování, hry ve vodě, rekreace 

 
využití tělocvičny ZŠ - gymnastika, hry, stolní tenis, kopaná

Turistická  činnost

 
využívání turistických značek (analýza a syntéza symbolů)

 
vztah k přírodě, její sounáležitost a ochrana

 
stanování, nové poznatky a jejich aplikace v praxi

Vodácká činnost

  
pravidelné výjezdy

 
rozvoj socializace - nové životní role, obohacení se novými zážitky, podpora interpersonálních vztahů, environmentální směřování

  
podpora duševní pohody, psychické zdatnosti a odolnosti, rozvoj intelektu,poznávacích procesů, podpora vůle, sebehodnocení
a sebeakceptace, rozvoj kreativity a sebevyjádření

 

c)Pracovní činnost

 

Cílem a úkolem pracovní činnosti je připravit jedince pro pracovní činnost, tj. získat pracovní návyky a dovednosti, rozvíjet pracovní
morálku, kladný vztah k práci, naučit se vážit práce své i práce jiných. Vážit si výsledků práce.

 
 sebeobsluha - dbát na čistotu oděvu, prádla a obuvi - prohlubovat hygienické návyky,
přepírání drobného prádla, čištění obuvi

 
úklidové práce - dodržovat pořádek na ložnicích - pečlivé stlaní postelí, přikrývky,
polštáře, pořádek ve skříních (prádlo a osobní věci srovnané)

- úklid ostatních prostor dětského domova - formou týdenních služeb (jídelna, herna, klubovna, umývárna, chodby, šatny, schodiště, sauna)

cíl : naučit se zacházet s vysavačem, znát a používat čistící prostředky (pod dozorem pedagoga),  akceptovat čisté  a nezávadné prostředí,  návyk a cit pro estetické prostředí, získávat nové pracovní návyky a prohlubovat si již dovednosti osvojené

 
ruční práce - drobné práce - oprava osobního prádla - přišívání knoflíků, navlékání
gumy, látání ponožek a tepláků

- vyšívání, pletení, háčkování, šití - základy - jednoduché stehy - (šály, batůžky, šátky, prostírání, obrázky, jednoduché vesty, papuče, čepic,
šití oblečků na panenky a jiné)

- práce v keramické dílně, práce z kůže, dřeva, drátu, lepení modelů aut, letadel, lodí - chlapci

- vánoční výrobky (přání, svícny, věnce, drobné ozdoby)

cíl: motivace - drobné dárky nejbližším (vánoce, narozeniny, dárky sponzorům, výrobky pro pravidelné prodejní trhy)

výroba a prodej vyrobených předmětů - keramika, obrazy, dřevěné a látkové výrobky, vánoční svícny, věnce, koláže,
plastiky, figurky, ozdoby, drobné doplňky ...

           
prodejní místa - Tesco Hradec Králové

                        Zámek Nové Město nad Metují

                        Vánoční trhy Sedloňov

                        Kateřinské trhy Třebechovice

pěstitelské práce   

jaro - pěstování obilí v truhlíku pro velikonoční výzdobu - uhrabávání zahrady - úprava hřiště

léto - pravidelný průběžný úklid zahrady

podzim - příprava pozemků na zimu - shrabování listí, úprava kompostu

zima - péče o květiny (zalévání, hnojení) - celoročně

        
"Den Země" - spolupráce dospělých s dětmi, společná činnost (úklid zahrady na jaře a na podzim, péče o okolí DD a
spolupráce s vesnicí)

- práce s papírem a textilem

- skládanky, vystřihovánky, drobné koláže, plastiky, figurky, ozdoby, drobné doplňky

- naučit se zacházet s nůžkami, pečlivosti, čistotě práce, bezpečnosti

- použití textilu, modelovací hmoty, moduritu, kůže a jiných materiálů k různým kolážím 

cíl:       motivace - drobné dárky, využití recyklovatelných materiálů

           

- práce s přírodním materiálem

- použití dřeva, plodů (bukvice, žaludy, semena), kůry stromů, slámy, větviček, rákosu, vlny, lýka k zajímavým neobvyklým výrobkům

- náměty čerpat v různých příručkách, ve vlastní fantazii - kreativita

- výrobky vystavit nebo použít k výzdobě interiéru

 
sběr         

- bylin, léčivých rostlin, lesních plodů (bukvice, žaludy)

Pracovní činnosti zdokonalují manuální schopnosti, přispívají k profesní orientaci dětí.

Sebeobslužné a veřejně prospěšné činnost

sebeobslužná činnost -  orientuje se na vedení dětí k samostatnosti v péči o sebe samy

veřejně prospěšná činnost -  vede děti k dobrovolné a nezištné práci ve prospěch ostatních

Činnosti se zaměřují: na vedení k samostatnosti o sebe sama a své věci; jde o uvědomělé
vykonávání práce prospívající ostatním lidem, o vytvoření, upevnění a dodržování návyků osobní hygieny, vkusu oblékání, péče o pořádek a čistotu, návyky při jednání s lidmi  • jsou to činnosti konané pro menší skupiny osob nebo ve prospěch
         větších skupin, kdy se tak utváří šetrný vztah k majetku, chápání
         lidské práce, vzájemná úcta, odpovědnost...

  • rozvoj kuchařských dovedností - příprava snídaní, obědů, večeří
         dle stravovacích norem  vaření
         - příprava pokrmu na přání dětí (pudink, piškot, koláč, koktejl aj.)

 

d) Estetická činnost

 - výtvarná výchova - seznamovat děti s různými výtvarnými technikami, pěstovat v nich cit pro "krásno"

                       
- tématické kreslení - pohádky, příroda, roční období, knihy, filmy, bezpečnost na silnici

                       
- výzdoba interiéru, vkus i v oblékání

                       
 

§  hudební výchova

                       
- individuální i sborový zpěv s doprovodem hudebních a rytmických nástrojů (využití hudebních nástrojů, jež jsou na
zařízení k dispozici)

                       
- nácvik rytmu a intonace - rytmická cvičení s využitím bicích nástrojů obohacení zásoby znalosti lidových i uměleckých
písní

                       
- poslech hudby - moderní i klasické

                       
- seznámení s hudebními skladateli

                       
- hudebně - pohybová výchova - spojit s hudbou, pohybové vyjádření hudby, tanečky

                       
 

- literární a dramatická výchova

- seznámení s knihou, zacházení s ní, vyprávět obsah, poučení

- vhodný výběr pro děti, besedy o knize, podpora individuální četby

- pravidelné půjčování knih z knihovny, společné čtení (před spánkem) z pohádek, časopisů

                       
- dramatizace pohádek, příběhů, poslech pohádek

                        -
účast na soutěži dětí - básničky, krátké vyprávění, pohádky

                        -
návštěvy kulturních představení (divadlo, kino, besedy s umělci)

cíl: pěstovat lásku k mateřskému jazyku, dbát na kulturu vyjadřování, estetické cítění se rozvíjí ve všech složkách
estetické výchovy, rozvíjí se fantazie, představivost, myšlení, logika, vkus, hodnotí se krása věcí, učíme znát a kombinovat barvy aj.

- využití pomůcek - audio-video, televize, filmy, hudební nástroje atd.

4)Přírodovědná činnost - celoročně

 
prohlubování vědomostí o přírodě 

 
zájem o živou a neživou přírodu

 
zaměření činnosti na poznávání způsobu života avýznamu živočichů v přirozeném prostředí

 
ochrana zvířat

 
ekosystém


zaměření na faunu - pěstitelství, léčivé rostliny, ohrožené a chráněné druhy rostlin a živočichů

 
brigády zaměřené na konstruktivní a aktivní práci v přírodě vyvíjenou v několika hlavních směrech:  

       
ochrana přírody

        
péče o životní prostředí

        
ekologické programy

        
enviromentální  činnost

       
specializované zájmové činnosti (rybářství, včelařství...)

rybářská činnost

rozvoj znalostí v oblasti rybářského práva, seznámení se s druhy ryb a dalších vodních živočichů, ochrana životního prostřed

zodpovědnost - splnění členských povinnosti - brigádních hodin

rybářský výjezd (7-14 denní, kde své znalosti uplatní v praxi)

duševní odpočinek v přírodě, relaxace a spokojenost dětí

včelařská činnost

stabilizace chovu včelstev v regionu, podpory a udržení biodiverzity druhů

zabavení dětí zajímavou aktivitou, zodpovědnost, láska k přírodě

další přínos: získání vlastního medu pro děti v DD, dále vosk využitý v rámci environmentální výchovy k výrobě svíček (drobné dárky)

5)Dopravní činnost - celoročně

§ 
seznámit děti s dopravní výchovou - dopravní předpisy, značky, bezpečnost, řešení dopravních situací

§ 
seznámit děti s vybavením kola a s předpisy pro jízdu na kole

§ 
zdravověda - první pomoc, umělé dýchání, ošetření drobných poraněních - zdravotní prevence

§ 
znát důležitá telefonní čísla

- hasiči                                           150

- zdravotnická záchranná služba        155

- policie                                          158

§ 
bezpečnost dětí (tělovýchovná cvičení, hry, používání nářadí - nože, nůžky, zahradnické náčiní, bezpečnost při úklidu, při
používání elektrospotřebičů - vysavač, vysoušeč vlasů aj.)

6) Příprava na vyučování - celoročně

§ 
předpokládá úzkou spolupráci se školou, je různá v závislosti na vyučovací látce, využívá názorných metod, pozorování,
předvádění, vyprávění...

§ 
vhodné je přitažlivé procvičování učiva didaktickými hrami (motivační soutěže, kvízy).

úkoly: přípravy na vyučování jsou procvičení, opakování, popřípadě prohlubování poznatků z vyučování

§ 
úkoly výchovné pěstují zájem o sebevzdělávání, k návykům pravidelné a systematické přípravy

§ 
úkoly vzdělávací vypracování písemných i ústních úkolů, prohlubování poznatků a vědomostí (vycházky, exkurze...)

§ 
formy jsou hromadné, skupinové i individuální

§ 
spolupráce se školou je hlavním předpokladem těchto činností

 


příprava má následovat až po důkladném odpočinku a rekreaci

Při vypracovávání úkolů vychovatelé žáky sledují, chyby jim sami neopravují: upozorní je na chybu
a pomohou, aby žák co možná samostatně chybu objevil.

Role vychovatele spočívá v zajišťování dozoru při studijním klidu, cvičně přezkušuje, je konzultantem (vysvětluje nejasnosti), díky své odbornosti a zaměření může být organizátorem a facilitátorem, jde-li o řešení složitějších, odbornějších témat, či hrozí-li v diskusi spor.

Příprava na vyučování je okruh činností spojených s plněním studijních povinností, opakování, upevňování a prohlubování vědomostí a dovedností.

§ 
vytvořit návyk pravidelné přípravy na vyučování - příklad: po - pá - od 16:00 hod do 17:30 hod

§ 
vést děti k samostatnosti, čistotě sešitů, úpravě úkolů, opravě chyb při vypracování domácích úkolů

§ 
vyžadovat správnou výslovnost, hlasité a srozumitelné čtení, využití časopisů k obohacení slovní zásoby - vyprávění, dramatizace

§ 
vést děti k samostatné přípravě na ostatní předměty, naučit se čtený a psaný text (dějepis, zeměpis, fyzika)

§ 
pochopení, plynulé vyprávění, vyhledání podstatného

§ 
procvičovat slovní hříčky a říkanky s dětmi s vadami řeči

§ 
didaktické hry - procvičování učiva zábavnou formou

§ 
prohlubování učiva i mimo klasickou přípravu (při vycházkách,...)

§ 
promítání filmů, videa, sledování vhodných pořadů pro děti

§ 
pravidelné kontrolování stavu učebnic, sešitů, školních potřeb, brašen.

S: 2.31, 2.32,

 

7)Primární prevence patologických jevů

metodicky se opírá o Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních 20130703,
č.j.: MSMT- 22294/2013-1 včetně příloh

 

Předcházení zejména následujících rizikových jevům v chování:

§ 
záškoláctví

§ 
šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus

§ 
kriminalita, delikvence

§ 
užívaní návykových látek (omamné a psychotropní látky, tabák, alkohol,...)

§ 
závislost na politickém a náboženském extremismu

§ 
netolismus (virtuální drogy - počítačové hry, TV, video, ...)

 

Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

§ 
domácího násilí

§ 
týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání

§ 
ohrožování mravní výchovy mládeže

§ 
poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

Zaměření a komplexní provádění primární prevence ve všech oblastech:

§  oblast zdravého životního stylu

§ oblast společenskovědní

§ oblast přírodovědná

§ oblast rodinné a občanské výchovy

§ oblast sociálně - právní

§ sexuální výchova

§ rodičovská a partnerská výchova

cíl:  zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem
mezi dětmi. Výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování, zachování integrity osobnosti dětí

Pedagogičtí pracovníci i děti jsou seznámeni s možnými následky nepatřičného chování dětí a zvolené výchovné
postupy jsou v souladu s výchovnými cíli, přiměřené a časově omezené. O opatřeních je veden záznam a jsou součásti osobního spisu dítěte.

            S: 2.12, 2.21, 2.22, 2.27,  

8) Samospráva

 

§ 
struktura - za vedení: vedoucí vychovatelka Irena Kovářová

                  předseda,

                  zástupce předsedy

                  členové sestávající z jednotlivých rodinných skupin:

                                                                                               
    

         

§ 
úkol - samostatné vedení
dětského parlamentu,
které si své záležitosti, dané problémy, přání, návrhy řeší samostatně a činí rozhodnutí prostřednictvím vedoucí vychovatelky, nebo ředitele zařízení

§ 
schránka důvěry - stížnost má právo podat každé dítě, o možnostech vznést stížnost jsou děti informováni, všechny podané náměty a stížnosti jsou řešeny a evidovány, dítě má zajištěnou anonymitu, schránka důvěry je umístěna  na zařízení u hlavních dveří

§ 
cíl - rozvoj osobnosti, rozvíjení sociální způsobilostí, uplatnění zásad demokracie, vyjádření vlastního názoru, uvědomění si svých práv i povinností, možnost anonymního sdělení, žádosti, připomínky formou dopisu vhozeného do poštovní schránky umístěné na budově zařízení

S. 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12,  2.29,  
 

Základní zákonné normy a prameny:

G  Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

G  Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních v platném znění

G  Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění nahrazuje k 1. 1. 2014 zákon č. 94/1963 Sb. o rodině (jeho platnost byla k 31. 12. 2013
ukončena)

G  Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění

G Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních 20130703, č.j.: MSMT- 22294/2013-1 včetně příloh

G  http://msmt.cz

G  http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

G  http://rvp.cz/

V Sedloňově dne  1. 1. 2019

Vypracovala: vedoucí vychovatelka I. Kovářová  

Schválil: ředitel zařízení Mgr. Šárka Michalíková