Pedagogická činnost

Koncepční záměry a úkoly 

 1. Důsledně dbát na dodržování a uplatňování výchovného programu zařízení.
 2. Dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy.
 3. Uplatňovat pokyny MŠMT k prevenci zneužívání návykových látek na zařízení.
 4. Působit proti vandalismu, násilí, šikaně a nenávisti.
 5. Dosáhnout klidné, sdílné a tvůrčí atmosféry na zařízení.
 6. Utvářet a posilovat v dětech pozitivní přístup k lidem, světu a lidským hodnotám.
 7. Rozvíjet účinnou motivaci k práci, dosažení vzdělání a vzbudit tak zájem o chod zařízení.
 8. Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 9. Zlepšovat estetický vzhled budovy, vnitřních prostorů a jejího okolí.
 10. Zdokonalovat řídící činnost, dosáhnout zainteresovanosti pracovníků na řízení a tím podílu na výsledcích DD a ŠJ, Sedloňov 153.
 11. Zjistit a odstranit výraznější rozdíly ve výsledcích práce.
 12. Prohloubit součinnost DD a ŠJ se školami, OSPOD a DDÚ HK.
 13. Vytvářet přátelskou atmosféru, podporovat iniciativu, oceňovat kvalitní práci.
 14. Doplňovat vybavení zařízení, modernizovat, budovat.
 15. Rozvíjet poradenství v oblasti speciální pedagogiky.
 16. Usměrňovat výběr povolání u dětí.
 17. Předcházet záškoláctví či jiným negativním jevům.
 18. Provádět kontrolní a inspekční činnost u podřízených. Dbát na dodržování všech Předpisů a povinností, na vedení povinné pedagogické dokumentace.
 19. Rozvíjet činnost metodické komise pedagogických pracovníků (vychovatelů).
 20. Rozvíjet a podpořit zájmovou činnost dětí prostřednictvím kroužků a zájmových organizací, profesionálních institucí např. Domy dětí.
 21. Ve spolupráci s hospodářkou zařízení dbát na efektivní a hospodárné využívání státních prostředků.
 22. Posílit status odměn a osobních příplatků do roviny motivačních prostředků.
 23. Zajišťovat dětem profesionální pomoc při odchodu ze zařízení (úspory, bydlení, zaměstnání).