Předmět inspekční činnosti

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů dle § 174
odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích
programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími
programy podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.


·      
Charakteristika

Dětský domov a školní
jídelna, Sedloňov 153 (dále dětský domov, DD) sídlí v centru obce
v jednopatrové budově. Subjekt je zařízení pro děvčata a chlapce většinou
od tří do 26 let. Prioritou výchovně vzdělávacích činností v DD je úspěšné
ukončení vzdělávání dětí a jejich zapojení do samostatného života.

Nejvyšší povolený počet
dětí v zařízení (36) byl k datu kontroly naplněn na 75 %. Ve čtyřech
rodinných skupinách (dále RS) je 27 dětem poskytováno plné přímé zaopatření.
Děti se vzdělávají mimo DD. Dojíždějí do mateřských a základních škol
v okolí, 13 dětí již ukončilo základní vzdělávání a svoje profesní
zaměření získává na středních školách a odborných učilištích. Čtrnáct osob má
uzavřenou smlouvu o prodlouženém pobytu z důvodu pokračování ve vzdělávání.

Stravování dětí i zletilých nezaopatřených osob je zajištěno ve školní jídelně (dále
ŠJ), která je v budově DD.

V dětském domově
působí 15 pedagogických pracovníků včetně ředitele a psychologa. Informace o
aktivitách v DD lze získat na stránkách www.ddsedlonov.cz., mnoho publikací je zveřejňováno i v tisku.


·       
Hodnocení
podmínek k realizaci vzděl
ávacích
programů

Úroveň řízení v DD odpovídá jeho
typu, velikosti a personálnímu složení. Ředitel splňuje předpoklady pro výkon
činnosti, s řízením DD má dlouholeté praktické zkušenosti. Některé
pravomoci (rozhodovací, kontrolní a výkonné) delegoval na další pracovníky, což
je uvedeno v organizačním zajištění provozu zařízení.

Ředitel dětského
domova zpracoval koncepci DD plánovanou na pět let, ve které vytyčuje hlavní
výhledové cíle rozvržené do jednotlivých roků. Systém dlouhodobého plánování je
konkrétně zaměřen na rozvoj výchovného procesu, zájmových a rekreačních
činností, zlepšování materiálního vybavení. Ředitel DD zároveň stanovuje
předpoklad možných zdrojů finančních prostředků a naplněnost dle kapacity DD.
Plnění plánovaných úkolů je průběžně vyhodnocováno, nesplněné úkoly jsou
většinou přesouvány do dalšího plánovaného cyklu.

Ředitel DD ustanovil pedagogickou radu, při jejíchž jednáních je pravidelně projednávána problematika
poskytovaných služeb. Povinnosti vyplývající ze zákona jsou plněny, povinná
dokumentace je průkazně vedena. Vnitřní řád je strukturován v souladu
s vyhláškou.

Kontrolní činnost ředitel DD provádí průběžně. Při krátkých, ale četných vstupech, se zaměřuje na
bezpečnost dětí a pokroky v jejich dovednostech a sociálním začlenění.
Pravidelně zajišťuje povinné bezpečnostní revize, ověřuje údaje v povinné
dokumentaci školského zařízení, která je vedena v souladu s právním předpisem.
K realizované kontrolní činnosti ředitel DD předložil písemné podklady,
kde jsou definovány závěry, v případě potřeby jsou následně vyvozována a
stanovena opatření. Informační a komunikační systém, založený na jasně
stanovených kompetencích, je funkční.

Vedením školy je preferována
spolupráce pracovníků DD
s rodiči dětí, případně s jejich rodinnými
příslušníky. Děti mají možnost telefonické i písemné komunikace, dle možností
za rodinami odjíždějí. Pravidelně jsou rodiče o vývoji svých dětí a dění v DD
informováni. DD úzce spolupracuje se školami, kam děti docházejí, i jinými
subjekty v rámci charitativních i kulturních akcí. DD též spolupracuje se
stejnými zařízeními v Královéhradeckém kraji, a to převážně v oblasti
sportu. Dle potřeb je realizována součinnost se školskými poradenskými
zařízeními, úzce s orgánem sociálně právní ochrany dětí, zdravotními středisky,
Policií ČR a dalšími subjekty. Dětský domov podporují soukromé osoby,
organizace a nadace. Pomoc spočívá nejen ve finančních darech, ale také v
zapojení do projektů na podporu přípravy dětí pro samostatný život.

Provoz školského zařízení je nepřetržitý, řídí se vnitřním řádem, který je
závazný pro všechny zaměstnance a děti. Výchovně vzdělávací proces je určován
režimem dne, respektovány jsou individuální zvláštnosti dětí a dodržovány
pedagogické, psychologické, hygienické a bezpečnostní požadavky a zásady. Dětský
domov na hlavní budově je členěn na čtyři RS, pátou RS tvoří v případě
potřeby dle vnitřního řádu DD externí byty. S dětmi pracují vychovatelé,
vedoucí vychovatelka zodpovídá za organizaci a průběh činností včetně
nočních služeb. Pracovní doba pedagogických pracovníků se řídí rozvrhem služeb,
obsah pracovní činnosti je řízen týdenním pracovním plánem, který je evidován
v třídních knihách jednotlivých rodinných skupin. Osobní spisy dětí jsou
uloženy v kanceláři. Ve vnitřním řádu jsou uvedena pravidla, která mají
zabránit jejich zneužití, jsou přímo určeny osoby (či zástupci institucí),
které do nich mohou nahlížet. Děti si samy mohou připravovat jídla
v čajových kuchyňkách v rámci rodinné výchovy a přípravy na
samostatný život. Čtyři dívky, studující v Hradci Králové, bydlí
v pronajatém bytě v rámci projektu "Bydlet - není jenom hra".

Pedagogický sbor DD je
stabilizovaný. V letošním školním roce
se na zajištění ústavní výchovy podílí 14 vychovatelů, včetně ředitele DD, a
psycholog, zaměstnaný na 25 % pracovního úvazku. Tři vychovatelé nesplňují
odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávají. Dva
z nich v současné době studují a potřebné vzdělání si doplňují.
Vychovatelka, která vykonává i funkci zdravotnice, studium nezahájila. Ředitel
DD podal nabídku volného místa na její pracovní pozici na úřad práce.
Zdravotnice zajišťuje doprovod dětí k lékaři, dohled nad nemocnými dětmi,
řídí jejich docházku do školy a ze školy včetně mateřské školy. Komplexně
zodpovídá za zdravotní stav dětí, dále provádí činnosti související
s prevencí patologických jevů. Odborné psychologické činnosti vykonává
psycholog. Spolupracuje s kompetentními specialisty, zajišťuje
psychologickou intervenci včetně doporučení řešení a stanovování diagnóz.

Další vzdělávání pedagogických
pracovníků
(dále DVPP) organizuje ředitel DD dle zpracovaného
plánu. Každý zaměstnanec má možnost zúčastnit se dvou vzdělávacích akcí
v průběhu školního roku. Při výběru vzdělávacích akcí přihlíží ředitel DD
k potřebám organizace, zájmu pedagogických pracovníků a finančním
možnostem školského zařízení. V uplynulém školním roce se pedagogičtí
pracovníci zúčastnili vzdělávacích akcí zaměřených na využití
psychofyzioterapeutické metody s názvem biofeedback, vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami (dále SVP), zájmové vzdělávání, zdravotní průpravu a
školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví (dále BOZ). Nekvalifikovaní
pedagogové si v rámci DVPP doplňují odbornou kvalifikaci.

Práva umístěných dětí jsou dodržována. Pedagogičtí pracovníci
v průběhu výchovně vzdělávacích aktivit dbají na rozvíjení jejich
tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností. Nebylo
zaznamenáno nerespektování lidské důstojnosti dětí ze strany zaměstnanců
zařízení. Pokud tomu nebrání závažné okolnosti ve vzájemných vztazích, jsou
děti umisťovány společně se svými sourozenci. Vedení dětského domova cíleně a
odpovědně dbá na vytváření optimálních podmínek pro vzdělávání a pro přípravu
na povolání v důsledné shodě s jejich schopnostmi, nadáním a
potřebami.

Všem dětem v zařízení je poskytováno přímé zaopatření, a to stravování, ubytování,
ošacení, úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání, zdravotní služby,
kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení.
Dětem jsou také hrazeny potřeby pro využití volného času a rekreaci, náklady na
kulturní, sportovní a oddechovou činnost. Chlapci a děvčata jsou průběžně
seznamováni se svými právy a povinnostmi. Při řízených rozhovorech
potvrdili, že mohou telefonovat a hovořit např. s pracovníky OSPOD, ČŠI či
státního zastupitelství bez účasti třetích osob, přijímat a odesílat
písemnou i e-mailovou korespondenci bez kontroly jejího obsahu. V systému
výchovně vzdělávací práce je zakotvena možnost obracet se se žádostmi,
stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení. Děti
potvrdily, že této možnosti využívají jak přímo, tak prostřednictvím zřízené a
fungující samosprávy. V udržování kontaktu dětí s osobami odpovědnými
za výchovu a dalšími blízkými osobami pracovníci dětského domova nebrání. Preventivní
program
je zpracován. Dokument je součástí výchovně vzdělávacího programu,
odráží specifika regionu a vychází z aktuální situace v dětském
domově. Zabývá se aktivitami tématy a jejich prezentací dětem (např. zdraví a
zdravý životní styl) nabídkou volnočasových aktivit a programů sociálního učení
a poradenských činností.

Prostorové podmínky pro provoz RS
jsou limitovány možnostmi objektu, který nebyl účelově postaven pro potřeby výchovy a vzdělávání dětí. Poslední
objektivní posouzení hygienických požadavků na prostory a provoz zařízení
provedla. Krajská hygienická stanice v roce 2007, která kromě drobného
nedostatku v úklidové místnosti neshledala nedostatky v prostorovém
uspořádání, vybavení, osvětlení ani hygienickém zázemí. V přízemí je
školní kuchyně s jídelnou, herna pro stolní tenis a keramická dílna.
V prvním a druhém poschodí jsou umístěné RS, které se skládají ze cvičné
kuchyně, ložnice, sociálního zařízení a společenské místnosti. Ložnice
jsou vybavené starším nábytkem - válendami, nočními stolky a skříněmi. Ve
společenských místnostech jsou sedací soupravy, televizory, počítače, knihovny,
pro menší děti hračky. V prvním poschodí je i ZOO koutek. O zvířata se
starají děti. Starší děti mají k dispozici pračku, ve které si perou
osobní prádlo, ložní prádlo pere zaměstnankyně DD. Dále mají děti
k dispozici vysavač, drobné úklidové prostředky a vybavení kuchyňky
elektrospotřebiči (varná konvice, vařič). Zrekonstruovaný půdní prostor je
využíván ke skladování materiálu, je zde místnost pro psycholožku a prostor pro
výtvarné činnosti. Při sportování děti využívají vybavení na cyklistiku,
lyžování, vodní sporty, rybářský a včelařský kroužek. V blízkosti DD se
nachází venkovní fitcentrum přístupné veřejnosti. V rámci sportovních
aktivit mohou děti DD navštěvovat tělocvičnu obce a soukromé fotbalové hřiště.
V zimních měsících je hojně využívaná lyžařská sjezdovka v blízkosti DD.
K budově dětského domova přísluší rozsáhlá zahrada, kde jsou nebezpečné a
již nefunkční herní prvky označené zákazem používání. Jsou zde umístěny
i včelí úly.

Podmínky zajištění bezpečnosti dětí jsou uvedeny ve vnitřních řádech DD a ŠJ. Kniha
úrazů DD obsahuje údaje požadované příslušnou vyhláškou. Od začátku školního
roku ke dni inspekce nedošlo k žádnému úrazu dětí. Pravidelně jsou
prováděny revize elektrických spotřebičů používaných dětmi a revize
tělocvičného náčiní ve venkovním fitcentru. Děti jsou pravidelně poučovány
v rámci preventivních činností v řadě oblastí (o negativních
důsledcích při požívání návykových látek, o pravidlech při pobytu na čerstvém
vzduchu, o péči o oblečení a obuv, o bezpečném používání internetu,
v oblasti požární ochrany a mnoha dalších).

finančnímu zabezpečení činností DD jsou využívány prostředky z více zdrojů. Hlavním
příjmem jsou dotace přidělené ze státního rozpočtu na přímé výdaje na
vzdělávání. Vedení DD je používá především k úhradě mzdových výdajů, akcí DVPP,
na nákup učebnic a učebních pomůcek. V rámci rozvojových programů
vyhlášených MŠMT došlo v roce 2014 k posílení rozpočtu DD
o prostředky určené na platy. Zřizovatel poskytoval příspěvky na zajištění
provozu DD a na akce související s opravami a údržbou budovy DD.
K dofinancování rozpočtem nezajištěných plateb vedení DD využilo prostředky
svých fondů. Z investičního fondu bylo uhrazeno osazení ventilů, včetně
regulace. Prostředky rezervního fondu byly použity na odpis nedobytných
pohledávek. Příjmem z vlastní činnosti je příspěvek za úhradu péče.
V mnoha případech se jedná o dlouhodobě vymáhané a neuhrazené
pohledávky od rodičů dětí. Vedení DD se daří nadstandardně získávat finanční
prostředky zpracováním grantů, z nadačních fondů a formou sponzorských
darů od fyzických a právnických osob. Takto získané prostředky jsou využívány
na podporu vzdělávání dětí (vzdělávací kurzy - svářečský, řidičský), podporu
zájmové činnosti a letní pobytové tábory. Dále jsou prostředky získané
z dalších zdrojů využívány na úhradu samostatného bydlení zletilých
nezaopatřených klientů.

Dětem
ubytovaným v DD poskytuje v době jejich přítomnosti stravovací
služby
ŠJ. Při výuce ve školách jim poskytují stravu školy, které
navštěvují. V rámci rozvíjení rodinné výchovy si pod dohledem vychovatele
mohou děti některá jídla samy připravovat v prostorách ŠJ. Pravidla pro
výdej i přípravu jídel byla stanovena ve vnitřním řádu ŠJ, kde byla uvedena
možnost odhlášení stravy a platné finanční normativy. Pro školní rok 2015/2016
nestanovila ŠJ finanční normativ na druhé večeře pro žáky věkové skupiny nad 15
let. Druhé večeře nebyly uvedeny v jídelním lístku, strávníci měli pouze
možnost přídavku stravy. Kontrolou výživových norem za období červen až září
2015 bylo zjištěno, že nebyla splněna požadovaná výše spotřeby u skupiny
potravin ryby a luštěniny. Spotřeba tuků překročila stanovenou horní hranici
spotřeby. V jídelních lístcích jsou uvedeny alergeny, žádné dítě nemá
potvrzenou alergii na potraviny nebo dietní režim, proto v současné době
ŠJ neposkytuje dietní stravování. Částka 300 Kč na strávníka a rok určená na
potraviny vydané při významných osobních příležitostech strávníka, kterému je
poskytováno stravování v rámci preventivně výchovné péče, byly zapsány ve
výdejkách potravin. Částka byla propočítána na strávníka a měsíc.

Činnost školského
zařízení probíhá v souladu s platným rozhodnutím a zařazením do
rejstříku škol a školských zařízení
. Práva a povinnosti dětí byly dodrženy. Materiální
a personální podmínky jsou na standardní úrovni, bezpečnost dětí je
zajištěna. K obměně a modernizaci vnitřního vybavení dochází postupně dle
finančních možností DD, nadstandardně se daří vedení DD získávat finanční
prostředky z grantů, nadačních fondů a formou sponzorských darů.
Stravovací služby jsou funkční, nedostatky byly zjištěny v plnění
výživových norem a stanovení a podávání druhých večeří pro žáky nad
15 let.


·       
Hodnocení
průběhu vzděl
ávání ve vztahu
ke vzdělávacímu programu

Školní
vzdělávací a výchovný plán,
zpracovaný
vedoucí vychovatelkou, odpovídá podmínkám zařízení a je rámcovým metodickým
materiálem pro pedagogy DD. Dokument byl zpracován na základě SWOT analýzy.
Jeho záměry směřují k rozvoji osobnosti dětí, jejich samostatnému rozhodování,
spolupráci, zodpovědnosti a smysluplnému trávení volného času. Ve výchovných
strategiích je položen důraz na respektování potřeb dětí. Aktuální změny jsou v
dokumentu prováděny průběžně.

Výchovně vzdělávací činnost je plánovaná, vychází z oficiálních dokumentů DD
a ze základních principů uvedených ve vnitřním řádu. Vychovatelé zpracovávají
týdenní plány výchovné činnosti, které dokládají orientaci výchovných činností
na rozvoj osobnostních složek svěřených dětí. V průběhu sledování
pedagogických postupů, studiem a rozborem dostupné dokumentace a při řízených
rozhovorech s dětmi byla potvrzena snaha pedagogů postupně děti
připravovat na budoucí samostatný život, na cílený rozvoj jejich osobnosti,
rozvíjení poznávacích a sociálních způsobilostí. Práce vychovatelů směřuje
jednoznačně k vytváření mravních a duchovních hodnot důležitých pro osobní
a občanský život, pro výkon povolání a dalších pracovních činností. Významnou
částí výchovy je osobnostní rozvoj svěřených dětí, který celoročně
prostupuje pedagogickými aktivitami. Pro volnočasové činnosti mají děti
k dispozici hračky, hry, knihy, sdělovací techniku, hudební nástroje,
cvičební náčiní atd. Vychovatelům je k dispozici zásobník her
k rozvoji jak sportovních, tak rozumových dovedností dětí. DD dětem nabízí
velké množství sportovních a kulturních aktivit, výletů, kurzů, projektů a
kroužků. V rámci podpory a vytváření sociálních dovedností jsou děti
zapojovány do celé řady aktivit mimo dětský domov (zájmové kroužky, akce
neziskových organizací, jiných dětských domovů apod.).

Hodnocení výsledků vzdělávání ve
vztahu k vzdělávacímu programu

Na
základě zjištění v průběhu inspekční
činnosti (vnitřní dokumenty, kroniky, fotodokumentace, řízené rozhovory
s dětmi i zaměstnanci) lze konstatovat, že dosahované výsledky výchovně
vzdělávací činnosti DD odpovídají očekávaným výsledkům daného typu zařízení. DD
má zavedený účinný systém motivace dětí k dosahování úspěšnosti nejen ve
vzdělávání, ale i v samostatném životě. Některé děti jsou úspěšné
v oblasti sportu, uměleckých činnostech i ve studiu. Právo dětí na
hodnocení a odměňování je nejvíce uplatňováno formou zdůvodněného přiznávání
"nadstavbového" kapesného a odměn, případně, opět zdůvodněného, sníženého
kapesného. Vychovatelé v nadstandardní míře využívají pozitivních forem
hodnocení. Opatření ve výchově jsou orientována prakticky pouze jen přiznanou
výší kapesného, ostatní formy jsou využívány výjimečně. Udělená opatření ve
výchově jsou zapisována do osobního listu dítěte. Další úrovní hodnocení dětí
je pravidelné zpracovávání a vyhodnocování Programu rozvoje osobnosti dítěte a
rovněž tak zaznamenávání změn v jeho chování, úspěchů či neúspěchů do
deníků pedagogického sledování. Svěřenci DD, kteří studují (nebo studovali), na
středních školách s maturitou či vysokých školách dosahují výborných
výsledků. Inspekční činnost prokázala skutečnost, že pedagogičtí pracovníci
cíleně vytvářejí předpoklady pro rozvoj funkční gramotnosti svěřených dětí,
potřebné k jejich plnému zapojení do pracovního, společenského i rodinného
života.

Výchovně vzdělávací
činnost DD je systematická, plánovaná, má jasně stanovené cíle. Vedení dětského
domova průběžně sleduje a vyhodnocuje jejich naplňování, a to jak celkově
v činnosti zařízení, tak ve vztahu k jednotlivým dětem.


·       
Závěry

·        
Silné stránky
školy

Partnerská
spolupráce se zřizovatelem a jeho všestranná podpora je na výborné úrovni.

Děti DD
mají možnost zapojení do mnoha sportovních a kulturních
aktivit.

Pedagogové
DD přistupují k dětem v rámci posuzovaných činností
pozitivně, převažuje motivační hodnocení.

DD
nadstandardně získává finanční prostředky
z grantů, sponzorských darů od fyzických a právnických osob a od
nadací. Využívá je na podporu vzdělávání a zájmovou činnost dětí a samostatné
bydlení pro zletilé nezaopatřené klienty.

Zařízení v rámci svých teritoriálních a materiálních
možností pracuje na velmi dobré úrovni.

·        
Slabé stránky
školy

·                    
V oblasti
stravování byly shledány dílčí nedostatky. ŠJ
nesplnila výživové normy u skupiny potravin ryby a luštěniny, spotřeba tuku
byla překročena. Druhé večeře, určené pro strávníky ve věku nad 15 let, nebyly
podávány, ani nebyla stanovena jejich cena. Evidence částky 300 Kč na strávníka
a rok byla vedena měsíčně (1/12 z částky 300 Kč dle současného počtu
strávníků) ve výdejkách potravin. Jídla připravovaná dětmi v rámci
rozvíjení rodinné výchovy jsou vařena i konzumována ve školní jídelně,
kuchyňky u RS nejsou pro tuto činnost vybaveny.

·                    
Na zahradě DD
jsou poničené a nefunkční herní prvky.

·        
Návrhy na
zlepšen
í

·                    
Průběžně
sledovat plnění výživových norem, zavést finanční normativ a podávat
druhé večeře pro děti nad 15 let věku. Zavést přesnou evidenci částky 300 Kč na
strávníka a rok. Vybavit kuchyňky u RS tak, aby si zde děti mohly připravovat
jídlo.

·                    
Nechat odstranit
poničené a nefunkční herní prvky ze zahrady DD.

·        
Zhodnocení
vývoje školy od data posledn
í inspekční činnosti

·                    
V posledních
letech bylo provedeno mnoho úprav budovy (nová střecha, okna, kotelna
a rekonstrukce půdních prostor).
Podkroví DD našlo nové využití a v případě potřeby je počítáno
s dalším budováním.

·                    
Celá budova byla
omítnuta, na pozemku DD bylo vybudováno venkovní fitcentrum. Ze zahrady DD
bylo odstraněno několik rozbitých dřevěných
herních prvků, zbylé kovové nejsou funkční.

·                    
Ke změnám došlo i v personální oblasti. Nekvalifikovaní
pedagogové zahájili studium a přínosem pro DD je činnost psychologa.

·                    
Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1
školského zákona požaduje do 20. 12. 2015 odstranění zjištěných nedostatků
podle Závěrů písm. b) a zaslání zprávy o odstranění.

·                    
Zprávu zašlete
na adresu Česk
á školní
inspekce, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové, případně prostřednictvím datové
schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu csi@csicr.cz
s připojením elektronického podpisu.


·       
Seznam dokladů a
ostatn
ích materiálů, o které se inspekční zjištění opírá

·        
Zřizovací listina, čj. 14770/SM/2009, vydaná s účinností
od 10. září 2009 na základě usnesení zastupitelstva Královéhradeckého
kraje ze dne 10. září 2009

·        
Dodatek č. 1
zřizovací listiny, čj. 14770/SM/2009, s účinností od 14.
června 2012

·        
Rozhodnutí MŠMT,
čj. 38 176/05-21, ve věci zápisu změny
v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení vydané
s účinností od 1. 1. 2006 ze dne 28. 12. 2005

·        
Rozhodnutí
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, čj.
5783/SM/2006-3, ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a
školských zařízení vydané s účinností od 1. 3. 2006 ze dne 1. 3.
2006

·        
Výpis
z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 22. 10. 2015

·        
Jmenování na
vedoucí pracovní místo ředitele, čj. 3321/SM/2012, vydané s účinností od 1. 8. 2012 ze dne
10. 7. 2012

·        
Kopie dokladů o
dosaženém vzdělání pedagogických pracovníků zaměstnaných
v době inspekční činnosti a osvědčení o DVPP

·        
Potvrzení o
studiu Univerzity Hradec Králové ze dne 1. 9. 2015 - Speciální pedagogika
(zaměstnanci s osobními čísly 11146
a 11193)

·        
Nabídka volného
pracovního místa zaslaná na úřad práce dne
13. 11. 2015

·        
Plán DVPP pro
školní rok 2015/2016

·        
Koncepce rozvoje
dětského domova a školní jídelny Sedloňov (do roku 2020)

·        
Organizační schéma zařízení platné v roce 2015

·        
Seznam dětí DD k 6. 11. 2015

·        
Plán práce a
kontrolní činnosti ředitele DD Sedloňov z 1. 1. 2015

·        
Hospitační záznamy ředitele DD, školní rok 2015/2016

·        
Průběžná zpráva k projektu "Bydlet - není jenom hra" ze
dne 11. 11. 2015

·        
Školní vzdělávací a výchovný plán Dětského domova a školní
jídelny Sedloňov platný v roce 2015

·        
Zápisy ze
společných porad provozních a pedagogických pracovníků DD
Sedloňov

·        
Vnitřní řád Dětského domova a školní jídelny, Sedloňov 153
ze dne 1. 1. 2015

·        
Rámcový plán
práce DD Sedloňov pro rok 2015 ze dne 1. 1. 2015

·        
Týdenní výchovná
činnost 1. - 4. RS vedená v týdnu od 26. 10. do 1. 11. 2015

·        
Jednací protokol
vedený v roce 2015 (od 29. 6. 2015)

·        
Kniha úředních návštěv vedená od 12. 10. 1998

·        
Kniha návštěv
vedená od 9. 9. 1998

·        
Třídní kniha 4. RS pro rok 2015

·        
Kniha předání služeb 4. RS vedená ve školním roce 2015/2016

·        
Třídní kniha 5. RS vedená v roce 2015

·        
Opatření ve výchově udělená v roce 2015 (do října 2015)

·        
Kronika včelařského kroužku vedená od roku 2010 do současnosti

·        
Plán výchovné
práce 2015 pro 1. výchovnou skupinu

·        
Bezpečnost a
ochrana zdraví dětí (2015)

·        
Preventivní
program pro rok 2015

·        
Pedagogické
sledování 1. RS

·        
Provozní řád cvičné kuchyňky a návod pro používání elektrických
spotřebičů platné ve školním roce 2015/2016

·        
Provozní řád herny platný ve školním roce 2015/2016

·        
Provozní řád keramické dílny platný ve školním roce 2015/2016

·        
Protokol o
odborné technické kontrole veřejného sportoviště
ze dne 26. 5. 2015

·        
Výsledky revizí
a kontrol elektrických spotřebičů umístěných
v DD Sedloňov ze dne 6. 3. 2015

·        
Identifikace a
posouzení rizik ze dne 7. 4. 2009

·        
Kniha úrazů
vedená ve školním roce 2015/2016

·        
Traumatologický
plán ze dne 27. 5. 2011

·        
Protokol o
kontrolním zjištění vydaný Krajskou
hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ze
dne 17. 4. 2007

·        
Poučení o zákazu používání herních prvků na zahradě DD ze
dne 13. 11. 2015

·        
Úprava rozpočtu
přímých výdajů na vzdělávání pro roky 2012 až 2014

·        
Rozhodnutí o
poskytnutí dotací v rámci rozvojových programů MŠMT v roce 2014

·        
Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem za roky 2012
až 2014

·        
Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2014

·        
Hlavní účetní kniha za rok 2014

·        
Výroční zpráva o hospodaření za školní roky 2013 a 2014

·        
Inspekční zpráva čj. 093 266/02-5060 ze dne 2. 7. 2002

·        
Výkaz
Z 17-01 o činnosti zařízení školního
stravování podle stavu k 31. 10. 2015

·        
Finanční normativy platné pro školní rok 2015/2016

·        
Výživové normy za období červen až září 2015

·        
Jídelní lístky
za červen a září 2015

·        
Seznamy
strávníků platné pro školní rok 2015/2016

·        
Měsíční hlášení o hospodaření ŠJ za říjen 2015 (stav
zásob skladu, bilance příjmů a nákladů, soupis výdeje potravin, počty
odebraných jídel dle kategorií, inventurní soupis skladových zásob)

·        
 


·       
Poučení

Podle § 174 odst. 10 školského zákona může ředitel školského zařízení podat připomínky
k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po
jejím převzetí. Případné připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce,
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové, případně prostřednictvím datové schránky
(g7zais9) nebo na e-podatelnu csi.h@csicr.cz
s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky
inspektorátu
.

Inspekční zprávu
společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich
obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli. Inspekční zpráva včetně
připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském
zařízení, jichž se týká, a v Královéhradeckém inspektorátu České školní
inspekce.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy


(razítko)
 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
  
 
 
 


Titul, jméno, příjmení, funkce
 

 

 


 

 


 

 

Mgr. Marie Hypšová, školní inspektorka


 

 

Hypšová, v. r.


 

 

PaedDr. Olga Talášková, odborník na etopedická zařízení


 

 

Olga Talášková, v. r.


 

 

Bc. Věra Jiránková, kontrolní pracovnice


 

 

Jiránková, v. r.


 

 

Bc. Stanislava Krčková, kontrolní pracovnice


 

 

Krčková, v. r.


 

 
 

V Hradci Králové 7. 12. 2015


 
 
  
   
   
  
 

   

Datum a podpis ředitele školského zařízení potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy


   
   

Titul, jméno, příjmení, funkce


   
   

Mgr. František Veverka ředitel školského zařízení              Veverka, v. r.


   

 (razítko)
   

                                                        
   


   

 

V Sedloňově 15. 12. 2015